ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ ດີດີພີຈະເລີນຊັບ ຈຳກັດ

ບ້ານ ໜອງທາເໜືອ, ເຮືອນເລກທີ:255/1, ໜ່ວຍ:21, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕູ້ໄປສະນີ: 1030
ໂທ: (+856) 21-560 977, 021-563 066
ແຟັກ: (+856) 21-562 949
ໂທລະສັບ : (+856) 20-23 222 488

ທ່ານ ທອງຄຳ ພຸດທະວົງ
(ອຳນວຍການ)
ໂທລະສັບ: (-856) 20-23 222 488
ວັອດສແອັບ: (-856) 20-23 222 488
ອີເມວ: Thongkham.puv@ddp.la

ພະແນກຕ້ອນຮັບ:
ໂທ: (+856) 21-560 977
ອີເມວ: info@ddp.la
ເວັບໄຊ: www.ddp.la

ທີ່ຢູ່ຂອງພວກເຮົາ